Leiderschap en zelforganisatie


Wij zijn gespecialiseerd in gedeeld leiderschap, zelforganisatie en verbindend samenwerken. Deze vormen van organiseren liggen verankerd in de menselijke oernatuur. Alles draait om het vrijmaken daarvan. 

 

Zelforganisatie is onze oernatuur

De ontwikkeling naar wendbaarheid en slagkracht van organisaties is in zijn aard zeer eenvoudig. De kern is het geven van meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid aan de werkvloer. Als je daarbij aan weet te sluiten bij de diepste aard van mensen verloopt de ontwikkeling organisch en plezierig. 

Kwaliteiten die bij deze ontwikkeling horen, zijn: 'verantwoordelijkheid nemen, proactief bijdragen aan het resultaat en wendbaar samenwerken.' Dit zijn toevallig allemaal elementen van onze oernatuur. De mensheid heeft zich sinds de oertijd steeds ontwikkeld in de vorm van zelforganisatie. 

Ook al is het onze oernatuur, toch zien we het gewenste gedrag weinig terug in organisaties. Dat komt doordat onze oernatuur alleen tot zijn recht komt onder bepaalde condities. Indringende kennis van deze voorwaarden maakt een wereld van verschil. Als je vervolgens ook weet hoe de principes in de praktijk gebracht kunnen worden is je kans van slagen zeer groot geworden. 

Wij bieden deze inzichten en de begeleiding van de concrete toepassing daarvan. Ons aanbod van 'De 7 principes van nieuw organiseren en nieuw leiderschap' is een compleet pakket waaruit naar behoefte elementen genomen kunnen worden die in een bepaalde situatie nodig zijn. Je kunt er uit nemen wat je wil, zowel inhoudelijk als qua aanbod. Het kan variëren van een enkel uur coaching tot een compleet programma. 
 

Transformatie op een stevige basis

Als leidinggevende of bestuurder heb je misschien al een besturingswijze gevonden die inspeelt op de eisen van deze tijd. Een tijd die een unieke kans biedt om versneld te ontwikkelen naar een 'high performance' organisatie. Met mensen die spontaan verantwoordelijkheid nemen en wendbaar, proactief opereren. Met mensen die verbindend samenwerken en een positieve aanspreekcultuur hanteren. Misschien is er in jouw situatie  al een beweging van 'vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en van zelforganisatie' los gekomen. Mogelijk wil je dit starten of optimaliseren. Zowel leiders als professionals kunnen hierin op eenvoudige wijze hun rol vervullen als de condities de juiste zijn. 

Het belangrijkste wat je te doen hebt, is het (uit)bouwen van een sterke basis in jezelf. Innerlijke stevigheid en kracht zijn de drijvers waarop in roerige tijden de juiste impact wordt gecreëerd. De kalme zekerheid dat je, als het erop aan komt, het juiste doet en kunt. Met dit als basis handel je namelijk meestal vanzelf op de juiste wijze. Kennis en inzicht in de menselijke natuur, in de basisprincipes van gedrag en in de werking van het brein spelen daarbij een belangrijke rol. Maar daarnaast ook zeer praktische kennis hoe e.e.a. vertaald kan worden naar de praktijk. Wij bieden jou op basis van bewezen inzichten de ontwikkeling van deze zekerheid.

Onze antwoorden 

Ons bureau is gespecialiseerd in het leiderschap en het samenwerken van deze tijd. Ons team bestaat uit mensen die zelf in sterk veranderende omstandigheden leider en ondernemer zijn geweest. We hebben ervaren hoe weerbarstig de werkelijkheid is, alle management theorieën en strategieën ten spijt. En hoe je jezelf tegen komt in de ontwikkeling naar optimaal leiderschap. Vanaf ongeveer 15 jaar geleden zijn wij continue op zoek geweest naar antwoorden op de uitdagingen van nu. Na decennia praktijkervaring met leiderschap, zochten we in de actuele wetenschap en in praktijkvoorbeelden dieper naar de kern van wat leiderschap uiteindelijk succesvol maakt. Wat we vonden heeft ons verrast. Vooral door de eenduidigheid ervan. 

We vonden baanbrekende nieuwe inzichten in de neurowetenschap en de gedragswetenschap. We ontdekten de kracht van kennis van het brein als het om veranderen van gedrag gaat. We identificeerden het geheim van leiders en organisaties die zich al succesvol aanpasten aan de uitdagingen van deze tijd. We lazen de belangrijkste managementliteratuur en haalden daar één rode draad uit. Continue vertaalden we alle inzichten naar de praktijk en pasten die meteen toe.

" Ik roep het iedere keer weer: 'Had ik dit maar eerder geweten. Het had een wereld van verschil gemaakt. In al mijn functies."  Jan-Luc Coenen. Ondernemer.

Op basis van dit alles ontwikkelden wij 'De 7 sleutels van nieuw organiseren en nieuw leiderschap'. Zeven universele en bewezen principes, die elke leider en elke organisatie super sterk maken. Wat ook de omstandigheden zijn. Wij bieden je alles wat je nodig hebt voor het bijzondere leiderschap van nu. In alle denkbare vormen.

Veel voorkomend probleem: niet weten hoe bekwaam je bent

Na gesproken en gewerkt te hebben met honderden leidinggevenden en bestuurders zien wij één opvallend kenmerk: de dingen die zij goed doen, doen zij vaak onbewust. De meesten zien de resultaten wel, maar weten vaak niet precies waar het vandaan komt. Na duiding van de kern van hun succes en door dit vervolgens bewust te leren hanteren wordt hun impact sterk vergroot. Het leiderschap van deze tijd ligt dicht bij de eigen natuur van velen. Misschien hanteer jij ook onbewust de essentiële succesvoorwaarden. Je kunt je voorstellen wat het effect is als je dit onbewuste deel leert zien en gericht leert in te zetten. Dat is wat wij je bieden in al onze activiteiten. Je maakt daarmee snel een groeispurt. 

In control 

Een tweede opvallend gegeven dat wij zien is dat de innovaties en verbeterprogramma's in organisaties van de afgelopen jaren lang niet altijd naar wens uitpakten. Op de een of andere manier schuurde de verandering vaak met de bestaande organisatie, zakte weg of nam een vlucht in onbedoelde richting. Nu we door de tijdgeest gedwongen worden tot nog meer en nog snellere verandering is de vraag eens te meer: 'hoe kan de beoogde verandering op een betrouwbare, evenwichtige manier realiteit worden?' Ofwel: hoe kom je in control? Antwoorden vind je in de door ons ontwikkelde; 'De 7 sleutels van nieuw leiderschap en nieuw organiseren.'


'De 7 principes van 

nieuw leiderschap en nieuw organiseren'

Na 15 jaar onderzoek, ontwikkeling en toepassing, hebben we het leiderschap voor deze tijd teruggebracht naar de kerncomponenten. Dit maakt de mechanismen die ten grondslag liggen aan succes zichtbaar en grijpbaar. En het maakt mogelijk dat menig vraagstuk en probleem bij de wortel kan worden aangepakt. Dit alles wordt samengevat in onze ‘De 7 sleutels van nieuw leiderschap en nieuw organiseren’ (zie illustratie). 

Elke sleutel hebben we vertaald naar een concrete aanpak. Zodat onze aanpak niet alleen inzicht oplevert, maar vooral ook realisatiekracht.

Problemen oplossen

In ons onderzoek keken we vooral ook naar belemmeringen en faalfactoren. Soms vallen bij innovatie de resultaten tegen. Soms ontstaat er zelfs juist meer stress, onvrede, verwarring en gedoe. Soms ontstaan er zoveel negatieve gevolgen dat nieuwe managementconcepten teruggedraaid worden. Bijna alle problemen en belemmeringen zijn te duiden vanuit de 7 sleutels. Wij vonden de verbanden tussen specifieke  problemen en daarbij behorende, niet goed ingevulde, voorwaarden/sleutels. Er zijn bijna altijd duidelijke oplossingen. 
Dit alles wordt samengevat in de "diagnosekaart' 

Diagnosekaart


Breinkennis maakt het verschil

Er is één hoofdreden waarom we met verandering van gedrag in organisaties of van onszelf vaak zo weinig resultaat hebben: we gaan uit van de 'homo economicus'. Tot voor kort dachten we dat de mens vooral rationeel handelde. De neurowetenschap heeft blootgelegd dat dit maar zelden het geval is. Maar zo'n 5 % van ons handelen is doelbewust, rationeel handelen. De rest van ons gedrag bestaat uit reflexen en gewoontes. Vanuit evolutionair oogpunt is dat verklaarbaar: als het grootste deel van je handelen vanzelf tot stand komt, hou je aandacht en focus over voor wat echt belangrijk is. Om gedrag te 
veranderen is het dus belangrijk om rekening te houden met dit mechanisme en om te weten hoe de besturingsmechanismen van ons brein werken. Verandering komt niet tot stand door wilskracht, maar door de manier waarop ons onbewuste brein getriggerd wordt. Meer weten: lees ons gratis E-Book: Basis voor nieuw leiderschap en nieuw organiseren.


Aan de slag

Je kunt in korte tijd flinke stappen maken als je met ons op reis gaat. Het is geen doorsnee leiderschapsaanpak die wij bieden. Het is gebaseerd op oeroude principes en wetmatigheden van leiderschap, die automatisch een andere manier van handelen uitlokken als je deze hebt eigen gemaakt. We bieden nieuwe inzichten in het totstandkomen van gedrag en de werking van het brein, waardoor leiding geven en samenwerken iets wezenlijk anders wordt. De manier waarop je denkt en handelt verandert aanzienlijk, zo is onze ervaring. (zie ook Referenties). We leren je om een (vaak voor jezelf verborgen) potentie aan te boren. Je gaat naar krachtig, natuurlijk (zelf)leiderschap en naar vanzelfsprekende impact op anderen.  

Dit is zo ontwapenend; je kunt gewoon zijn wie je bent. Je maakt het zichtbaar en bespreekbaar, zonder oordeel. Het is zoveel gemakkelijker geworden om mijn rol als leider te vervullen. Geen druk meer, maar blijheid. Het potentieel dat ik heb, heb je voor mij ontsloten, ik wist niet dat ik zoveel bezat. Mijn ziel is geraakt door jouw 'PAM- verhaal' (red; lees 'de 7 sleutels') P. M,  Manager ICT 

Welke resultaten onze aanpak afwerpt lees je hier. Lees ook verder op: Aanbod

Profiel

De Wit Organisatie Advies is een samenwerkingsverband van trainers, adviseurs, coaches en verandermanagers, gespecialiseerd in nieuw organiseren, verbindend samenwerken en nieuw leiderschap.
Oprichter is Oda de Wit. Samen met Elske Coenen vormt zij de vaste kern van het bedrijf.
menselijke brein

Lees ons gratis e-book:

Meer weten?

In ons e-book lees je over het onontbeerlijke fundament voor succesvol nieuw leiderschap en nieuw organiseren.

Voor inspiraties, tips en achtergrondartikelen kun je ons ook volgen op Facebook of op
LinkedIn


Logo De Wit Organisatie Advies