Leiderschap en zelforganisatie op basis van onze oernatuur


Wij zijn gespecialiseerd in gedeeld leiderschap, zelforganisatie en verbindend samenwerken. Deze vormen van organiseren liggen verankerd in de menselijke oernatuur. Alles draait om het vrijmaken daarvan. 

 


De zoektocht naar eigenaarschap, flexibiliteit en verbinding 

Organisaties ontwikkelen zich momenteel naar meer 'wendbaarheid & slagkracht', naar een besturingswijze die antwoord geeft op de eisen van deze tijd. In zijn aard is deze transitie misschien niet gemakkelijk, maar wel een eenvoudig proces. Een transitie die ook goede kansen heeft om organisch en plezierig te verlopen. Dat heeft ermee te maken dat in feite gestreefd wordt naar een manier van werken en naar gedrag die diep verankerd zijn in de menselijke oernatuur. 

De huidige organisatieontwikkeling draait om het geven van meer verantwoordelijkheid aan de professionals, aan de werkvloer. In veel teams en organisaties is al een beweging gaande van 'ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen'. We noemen het o.a.: zelfsturing, zelforganisatie, autonome taakgroepen, agile werken, etc.

Kwaliteiten waar naar gestreefd wordt, zijn vooral: 'eigenaarschap, pro-activiteit en verbindend samenwerken.' Er zijn mensen nodig die spontaan verantwoordelijkheid nemen. Die wendbaar zijn en proactief opereren. Die verbindend samenwerken en een positieve aanspreekcultuur hanteren.  


Werken vanuit eigenaarschap en verbinding is onze oernatuur


Bovengenoemde kwaliteiten vallen volledig samen met de menselijke oernatuur. Vanuit onze oernatuur doen we niets liever dan verantwoordelijkheid nemen, zelfbepaald handelen en het beste van onszelf geven. 
Tenminste .... onder bepaalde omstandigheden.


De praktijk laat wat anders zien

Ook al is het onze oernatuur, toch zien we het gewenste gedrag doorgaans te weinig terug in organisaties. Dat heeft ermee te maken dat onze oernatuur alleen tot zijn recht komt onder bepaalde condities. Als je die condities kent en weet te creëren verloopt de ontwikkeling bijna zeker succesvol, organisch en plezierig. 


De 3 kernprincipes

Er blijken 3 kernvoorwaarden te zijn, wil onze oernatuur tot zijn recht komen. In onderstaand figuur worden ze weergegeven. 

De principes vertaald naar een concrete aanpak

Na 15 jaar onderzoek en ontwikkeling heeft ons bureau al het aanbod geconcentreerd rond deze kernprincipes. Dit omdat blijkt dat je zo vraagstukken eenvoudig bij de wortel kunt aanpakken. 

Elk principe hebben we vervolgens vertaald naar een concrete aanpak. In al ons aanbod geven we antwoord op de vraag hoe je deze condities kunt realiseren in de praktijk. Zodat onze aanpak niet alleen inzicht oplevert, maar vooral ook realisatiekracht.


Als zich problemen voordoen

Soms zien we dat er bij ontwikkeltrajecten, ondanks alle goede intenties, juist meer stress, onvrede, verwarring en gedoe is ontstaan. Voor dat doel hebben we een diagnose kaart gemaakt. (Zie hieronder)

Deze kaart geeft een beschrijving van de leiderschapsopgave per principe en een overzicht welke problemen zich kunnen voordoen als een voorwaarde niet goed is ingevuld. Herkenning van de weerbarstige werkelijkheid van alledag is een vaak een effectieve ingang voor verbetering en ontwikkeling. 


Bron van mijn inzichten 

Sinds circa 15 jaar ben ik continue op zoek naar werkende antwoorden op de uitdagingen van nu. De uitdagingen en problemen die ik in het verleden zelf ondervond als directeur/manager waren een stevige voedingsbodem hiervoor. Ook mijn huidige praktijk als organisatieadviseur en coach leverde veel inzicht op. Daarnaast onderzocht ik hoe 'best practises' in Nederland en Amerika deze uitdagingen met succes het hoofd hadden weten te bieden. Ook in de actuele wetenschap vond ik antwoorden op de vraag wat leiderschap en samenwerking in deze tijd succesvol maakt. Vooral de Harvard professoren Deci & Ryan geven in hun 'Self Determination Theory' heldere antwoorden. Tot mijn verassing vond ik baanbrekende nieuwe inzichten in de neurowetenschap en de gedragswetenschap. Vooral kennis van de werking van het brein bleek van grote waarde als het om veranderen van gedrag gaat. Ik las tenslotte stapels managementliteratuur. Uit dit alles kwam een enkele rode draad naar voren. 

Wat ik vond heeft me verrast. Vooral door de eenvoud ervan. De organisatiekundige aanpassing van deze tijd komt neer op het loslaten van het idee dat 'denken en doen' het best gescheiden kunnen worden. Dat een organisatie het best opgedeeld kan worden in delen, waar specialisten ingezet worden op de deelgebieden en waar het management zorgt voor integratie en centrale aansturing. Het komt neer op een herverdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het goede hieraan is dat het precies aansluit bij de diepste menselijke drijfveren. Succesverhalen van wijd en zijd laten zien dat - onder bepaalde omstandigheden - de gewenste ontwikkeling veel weerklank vindt onder de betrokkenen en dan ook soepel ingang vindt.  

Mijn 'test and learn' traject leverde mij vooral het inzicht op wat de kritische voorwaarden voor succes zijn. Die inzichten ben ik om gaan zetten in een geïntegreerde aanpak en in instrumentarium en beproefde dit in mijn eigen praktijk. 

" Ik roep het iedere keer weer: 'Had ik dit maar eerder geweten. Het had een wereld van verschil gemaakt. In al mijn functies."  Jan-Luc Coenen. Ondernemer.

Op basis van dit alles ontwikkelden collega's en ik: 'De principes van nieuw organiseren en nieuw leiderschap'. Bewezen principes, die elke leider, elk team en elke organisatie super sterk kunnen maken.


Breinkennis maakt het verschil


Uit het onderzoek kwam een belangrijke reden naar voren waarom verandering naar de competenties van de 21e eeuw soms zo weerbarstig is. Die reden ligt op het gebied van de mensvisie die onderliggend is voor de besturingswijze. Sinds de industriële revolutie gaan managementtheorieën doorgaans uit van de 'homo economicus', de visie dat de mens vooral rationeel handelt.

De neurowetenschap heeft blootgelegd dat dit maar zelden het geval is. Maar zo'n 5 % van ons handelen is doelbewust, rationeel handelen. De rest van ons gedrag bestaat uit onbewuste reflexen en gewoontes. Vanuit evolutionair oogpunt is dat verklaarbaar: als het grootste deel van je handelen vanzelf tot stand komt, hou je aandacht en focus over voor wat echt belangrijk is.
Om gedrag te veranderen is het belangrijk om rekening te houden met dit mechanisme. Om te weten hoe de besturingsmechanismen van ons brein werken en hoe die het gedrag beïnvloeden. Verandering komt niet tot stand door voornemens en wilskracht, maar door de manier waarop ons onbewuste brein aangesproken wordt.
De kennis van de besturingsmechanismen van het brein is verweven met onze gehele aanpak en werkwijze.  


Onze antwoorden 

In ons werk doen we niets liever dan bovengenoemde inzichten overdragen en te leren hoe je de inzichten concreet kunt toepassen. Het plezier zit daarin dat hetgeen we doen zo'n enorme impact kan hebben. 

Ons aanbod van 'De principes van nieuw organiseren en nieuw leiderschap' is een compleet pakket waaruit naar behoefte elementen genomen kunnen worden die in een bepaalde situatie nodig zijn. Je kunt er uit nemen wat je wil, zowel inhoudelijk als qua aanbod. Het kan variëren van een enkel uur coaching tot een compleet programma. (Lees ook verder op: Aanbod)

Ons team bestaat uit mensen die zelf met de poten in de modder hebben gestaan. Die in sterk veranderende omstandigheden leider en ondernemer zijn geweest. Die hebben ondervonden hoe lastig samenwerking kan zijn. Die hebben ervaren hoe weerbarstig de werkelijkheid is, alle management theorieën en strategieën ten spijt. En die uit ervaring weten hoe je jezelf tegenkomt in de ontwikkeling naar optimaal leiderschap voor deze tijd.


Aan de slag

Je kunt in korte tijd flinke stappen maken als je met ons op reis gaat. Het is geen doorsnee aanpak die wij bieden. Het is gebaseerd op oeroude principes en wetmatigheden van leiderschap en samenwerken, die automatisch een andere manier van handelen uitlokken zodra je deze principes hebt eigen gemaakt. We bieden nieuwe inzichten in het totstandkomen van gedrag en de werking van het brein, waardoor leiding geven en samenwerken iets wezenlijk anders wordt. 

De manier waarop je denkt en handelt verandert aanzienlijk, zo is onze ervaring. (zie ook Referenties). We leren je om een (vaak voor jezelf verborgen) potentie aan te boren. Je gaat naar krachtig, natuurlijk opereren en naar vanzelfsprekende impact op anderen.  

Dit is zo ontwapenend; je kunt gewoon zijn wie je bent. Je maakt het zichtbaar en bespreekbaar, zonder oordeel. Het is zoveel gemakkelijker geworden om mijn rol als leider te vervullen. Geen druk meer, maar blijheid. Het potentieel dat ik heb, heb je voor mij ontsloten, ik wist niet dat ik zoveel bezat. Mijn ziel is geraakt door jouw 'PAM- verhaal'  P. M,  Manager ICT 

Welke resultaten onze aanpak afwerpt lees je hier. 

Lees ook verder op: Aanbod


Profiel

De Wit Organisatie Advies is een samenwerkingsverband van trainers, adviseurs en coaches gespecialiseerd in nieuw organiseren, verbindend samenwerken en nieuw leiderschap.
Oprichter is Oda de Wit. Samen met Elske Coenen vormt zij de vaste kern van het bedrijf.
menselijke brein

Lees ons gratis e-book:

Meer weten?

In ons e-book lees je over het onontbeerlijke fundament voor succesvol nieuw leiderschap en nieuw organiseren.

Voor inspiraties, tips en achtergrondartikelen kun je ons ook volgen op Facebook of op
LinkedIn


Logo De Wit Organisatie Advies