de Wit

organisatie advies

Oda de Wit is gespecialiseerd in ontwikkeling van leiderschap, eigenaarschap en samenwerken op basis van de menselijke oernatuur. 

Onze

oernatuur

Bijna ieder mens wil ten diepste niets liever dan: verantwoordelijkheid nemen, goed samenwerken en de beste prestatie uit zichzelf halen. De wetenschap noemt dit de intrinsieke prestatiemotivatie en deze is verankerd in onze oernatuur. Deze diepste drijfveer zal zich, waar mogelijk, altijd laten zien. Tenminste …. onder bepaalde omstandigheden.

parels van nu

eigenaarschap en verbinding

Als zovelen is jouw organisatie waarschijnlijk ook in beweging richting meer horizontalisering, naar kanteling van de hiërarchie, zodat de besturingswijze beter voldoet aan de eisen van nu. Grote kans dat jouw organisatie op zoek is naar meer ruimte en vrijheid voor de professionals, met behoud van voldoende controle over het grotere geheel.

De situatie van nu vraagt om mensen die wendbaar en proactief zijn, verantwoordelijkheid nemen, uit zichzelf de samenwerking opzoeken, vanzelfsprekend opereren in een aanspreekcultuur, het maximale uit zichzelf halen en streven naar voortdurende verbetering.

De weg daar naar toe is mij veel eenvoudiger gebleken dan gedacht.

als de praktijk

wat anders laat zien

De intrinsieke prestatiemotivatie mag dan onze oernatuur zijn, helaas zien we vaak genoeg gedrag dat hiermee in tegenstelling is. De reden ligt meestal in hetzelfde, namelijk dat specifieke condities niet aanwezig zijn.

Je bent heel rustig en respectvol naar iedereen, maar je kunt ook hele harde noten kraken. Ik ken weinig mensen bij wie je zo jezelf kunt zijn, ook als er problemen uitgepraat moeten worden. Je komt ook met voorbeelden waardoor wij het begrijpen. Je doseert je sturing, maar komt er steeds op terug, waardoor je het toch gaat pakken. Ik leer enorm veel. 

E.L
nav teamcoaching

De continuïteit in opdrachten is tekenend voor het feit dat we tevreden zijn met het ontwikkeltraject dat je voor ons vorm en inhoud geeft. Langzaam maar zeker vormt zich de basis van de organisatie die wij als Gemeente Eindhoven willen zijn. Zo is ‘de nieuwe organisatie’ een begrip geworden in de organisatie, van directieraad tot medewerkers. Bij de aanvang van jouw opdracht, vier jaar geleden, was er weinig bewustzijn in de organisatie over de ware aard van de problematiek waar wij als overheid in zitten. Op dit moment wordt in de hele organisatie de ‘nieuwe, hybride netwerkorganisatie’ in zijn essentie begrepen en veelal ook omarmd.

F. Boot
programma manager gemeente Eindhoven

Het belangrijkste wat je hebt gedaan is het feit dat je de diep gewortelde weerstand van alle partijen om samen te gaan werken hebt weten te overwinnen.

Karin Eeland
nav begeleiding van een fusieproces van patiëntenplatforms

Je hebt geen idee wat jouw impact is. Van vroegere coaches moest ik altijd iets aanleren of afleren. Jij doet het totaal anders. Jouw motto: “je moet een koe niet leren blaffen’ is het belangrijkste dat ik van je geleerd hebt. Ik ga niet meer aan mezelf trekken, met hard werken en toch weinig resultaat. Je liet me de terreinen zien waar mijn kwaliteiten niet liggen en die anders oplossen, zodat ik me volledig bezig kan houden met de dingen waar ik wel goed in ben. Het geeft zoveel rust en helderheid. En wat een fijn inzicht weer dat jij niet denkt in goed/slecht of schuld. Wat een feestje om in deze gedachtengang mee te mogen doen en mee te gaan. Het geeft ruimte!

H.E.
directeur/eigenaar van een cosmetisch bedrijf

Ik merk dat we verder zijn met meer-zelfsturend werken dan anderen in onze organisatie. Wij zijn in ons denken veel verder. Dat komt door jouw kennis hierover en ook je aanhoudende inbreng van het brede perspectief, ook als we daar niet expliciet om vragen. Het werkt daarom heel goed dat je op de achtergrond aanwezig blijft en ons je deskundigheid over blijft dragen. We hebben in ons drukke dagelijkse werk niet de tijd om ons te verdiepen.

Anne Jelle Lycklama
nav een verandertraject naar meer-zelfsturend en participatief werken bij een gemeente

Het viel mij op hoezeer Oda, heel snel en met relevante theorie, onze knelpunten kon duiden en het ook voor ons helder kon maken, zodat we meteen naar oplossingen konden gaan.

Jolanda Hierck van Leijen
nav 2 heidagen MT-Staf Gezondheidszorg ROC Horizon College

Ik heb veel van jou geleerd heb over de nieuwe manier van besturing van de organisatie. Door jou ben ik een rode draad gaan zien die door al onze hoofdprocessen loopt. Het stelt me in staat veel sneller te reageren op alles wat vanuit de politiek of vanuit de collega’s op me af komt aan voorstellen en vragen. Ik destilleer nu gemakkelijk waar het in de kern om gaat. Door jouw visie gedreven ben ik bovendien 3 jaar lang het heilige vuur geweest voor het geschikt maken van onze afdeling voor meer participatief werken, zowel binnen als buiten.

Francien Plooy
Hoofd afdeling Wijkzaken, gemeente Breda

Mijn leven is veranderd, mensen zien onmiddellijk dat ik een positieve, sterke uitstraling heb. Ik heb een gezonde objectiviteit kunnen handhaven in de moeilijke situatie in mijn werk in Japan en merk nu de vrijheid om zelf te beslissen, bijvoorbeeld hoe ik op bepaalde situaties reageer. Ik maak de problemen van de ander niet meer de mijne, wat vroeger mijn vergissing was. Hoewel het natuurlijk niet altijd koek en ei is en ik weet dat ik veel zal moeten oefenen, is het een verfrissende verandering en ik heb nu veel meer plezier in het werk.

Brian M.
nav individuele coaching-training persoonlijk meesterschap

Jouw verhaal bracht bij mij grote opluchting teweeg. Eindelijk! Ik heb altijd al het gevoel gehad dat de manier waarop we in deze tijd werken en besturen niet goed zat. Toen ik jou voor het eerst hoorde had ik een onmiddellijk gevoel van herkenning: dit is het !! Zo wil ik werken!

Elske Coenen
interim HR-specialist bij diverse organisaties

Het gaat goed! Er komen uit de hele organisatie positieve geluiden! Het MT is bezig zich te verbazen over hun eigen (herwonnen) slagkracht. Bedankt voor je geweldige inzet tijdens de strategiedagen. 

T. Verduyn
verandermanager, ICT bedrijf in de medische sector

High performance en werkgeluk

berusten op 3 kernprincipes

Er dient aan drie kernvoorwaarden voldaan te worden, wil onze diepste drijfveer tot optimaal functioneren en samenwerken tot zijn recht komen. Wij noemen dit het PAM principe en dit omvat de volgende behoeften:

purpose

De zin inzien van wat je doet.

Overtuigd zijn van de meerwaarde van je werkzaamheden, zowel in concrete zin als vanuit de hogere doelen. Van daaruit je verbonden voelen met diegenen die nog meer nodig zijn om de doelen te realiseren.

autonomy

Onherroepelijke ruimte ervaren voor eigen beslissingen.

Zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, binnen duidelijke grenzen. Dat kan zijn als individu of als team

mastery

Het gevoel hebben van waarde te zijn voor het collectief.

Je capabel voelen en de ruimte hebben om jezelf steeds verder kunnen ontwikkelen.

Deze 3 voorwaarden zijn ontleend aan de Self Determination Theory van Deci & Ryan, twee hoogleraren aan de University of Rochester. Zij doen al zo’n veertig jaar onderzoek naar motivatie vanuit meervoudig wetenschappelijk en empirisch perspectief, wat heeft geleid tot hun invloedrijke theorie over zelfdeterminatie.

de principes vertaald naar een

concrete aanpak

Van belang is te weten hoe je deze drie principes vorm geeft, zodat ze concreet gaan werken in de praktijk. Daartoe heb ik de PAM principes, in twee decennia tijd, vertaald naar een concrete aanpak voor de ontwikkeling naar modern leiderschap en naar verbindende samenwerking. De principes zijn verweven in alles wat ik en mijn netwerkgenoten doen.

Toepassing van de principes maakt het pad naar verandering eenvoudig en plezierig.

fundament van onze aanpak

Sinds 2008 doe ik doorlopend onderzoek naar werkende antwoorden op de uitdagingen van nu. Ik onderzocht onder meer hoe ‘best practises’ in Nederland en Amerika deze uitdagingen met succes het hoofd weten te bieden.

Opvallend is dat deze succesvoorbeelden een aanpak blijken te hebben die overeenstemt met de uitkomst van actuele wetenschappelijke studies. De recente wetenschap heeft namelijk veel te bieden. Vooral Deci & Ryan geven in hun ‘Self Determination Theory’ (1985, 2000) heldere antwoorden op de vraag hoe het gewenste gedrag en de gewenste attituden in organisaties tot stand kunnen komen. Ook geven de neurowetenschap en de gedragswetenschap baanbrekende inzichten. Vooral kennis van de werking van het brein blijkt essentieel als het gaat om veranderen van gedrag.

Uit dit alles kwam een rode draad naar voren.

ons aanbod

Ons aanbod van is een compleet pakket waaruit naar behoefte elementen genomen kunnen worden die in een bepaalde situatie nodig zijn. Je kunt er uit nemen wat je wil. Het kan variëren van een enkel uur coaching tot een compleet programma. Alles is als traject of als stand alone activiteit te beschouwen.

het team

De Wit Organisatie Advies is een samenwerkingsverband van trainers, adviseurs en coaches gespecialiseerd in nieuw organiseren, verbindend samenwerken en nieuw leiderschap. Oprichter is Oda de Wit.

Ons team bestaat uit mensen die zelf met de poten in de modder hebben gestaan. Die in sterk veranderende omstandigheden bestuurder, leider of ondernemer zijn geweest. Die hebben ondervonden hoe lastig samenwerking kan zijn. Die hebben ervaren hoe weerbarstig de werkelijkheid is, alle management theorieën en strategieën ten spijt. En die uit ervaring weten hoe je jezelf tegenkomt in de ontwikkeling naar optimaal leiderschap voor deze tijd.

aan de slag

Je kunt in korte tijd flinke stappen maken als je met ons op reis gaat. Het is geen doorsnee aanpak die wij bieden. Het is gebaseerd op oeroude principes en wetmatigheden van leiderschap en samenwerken, die automatisch een andere manier van handelen uitlokken zodra je deze principes hebt eigen gemaakt. We bieden nieuwe inzichten in het totstandkoming van gedrag en de werking van het brein, waardoor leiding geven en samenwerken iets wezenlijk anders wordt.

De manier waarop je denkt en handelt verandert aanzienlijk, zo is onze ervaring. (zie ook Referenties). We leren je om een (vaak voor jezelf verborgen) potentie aan te boren. Je gaat naar krachtig, natuurlijk opereren en naar vanzelfsprekende impact op anderen.

‘Dit is zo ontwapenend; je kunt gewoon zijn wie je bent. Je maakt het zichtbaar en bespreekbaar, zonder oordeel. Het is zoveel gemakkelijker geworden om mijn rol als leider te vervullen. Geen druk meer, maar blijheid. Het potentieel dat ik heb, heb je voor mij ontsloten, ik wist niet dat ik zoveel bezat. Mijn ziel is geraakt door jouw ‘PAM- verhaal’

P. M, Manager ICT