de Wit

over ons

bedrijf

De Wit Organisatie Advies is een samenwerkingsverband van organisatieadviseurs, trainers en coaches, gespecialiseerd in nieuw organiseren, verbindend samenwerken en nieuw leiderschap. Oprichter is Oda de Wit.

profiel

Oda de Wit

Zoektocht naar blijvende en vooral vanzelfsprekende verandering

Uit eigen ervaring weet ik wat het is om leiding te geven in complexe, dynamische situaties of om te functioneren onder druk van alle kanten. Na twee decennia ervaring als (verander)manager en directeur besloot ik in 2000 het roer om te gooien. Ik wilde mij verdiepen in de vraag waarom de praktijk zo weerbarstig is als het gaat om optimale prestatie, goed samenwerken en ruim voldoening halen uit je werk. Ik zag het om me heen en ik stuitte er op in mijn eigen beroepsuitoefening.

Mijn eigen ervaring is de beste leerschool geweest en heeft me op het spoor gebracht om simpel werkende manieren te vinden om krachtig leiderschap en high performance gestalte te geven.

organiseren en leiderschap

Sinds 1992 zijn we bijna uitsluitend bezig met nieuw organiseren en het nieuwe leiderschap.

Dit deed ik in de eerste plaats in mijn eigen beroepsuitoefening als adviseur, verandermanager, trainer en coach. Ik begon al vanaf 2008 nieuwe oplossingen voor vraagstukken te ontwikkelen, eenvoudigweg omdat ik merkte dat de tot dan toe
gebruikelijke aanpak voor organisatie ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling nog maar ten dele oplossing bood. De vraagstukken waren in die tijd ineens van aard veranderd.

Tegelijk raakte ik bijzonder geïnteresseerd in organisaties en leiders die goede resultaten boekten met hun aanpassing van de besturingswijze aan de eisen van deze tijd. Die nieuwsgierigheid leidde tot een empirisch onderzoek naar de essentie van het succes bij de best practises. Managementliteratuur over nieuwe ideeën en concepten nam ik daar in mee.

Door toeval stuitte ik op belangrijke inzichten in de actuele wetenschap en startte daarom een wetenschappelijke literatuurstudie. De neurowetenschap weet eigenlijk pas sinds ongeveer 10 jaar hoe het brein echt werkt. De neurowetenschap en de gedragswetenschap samen, bieden thans baanbrekende inzichten over hoe gedrag tot stand komt. Een belangrijk gegeven dat naar voren komt is dat gedrag heel anders tot stand komt dan we lang gedacht hebben. De overtuigingen waar we lang onze besturingswijze op gebaseerd hebben blijken niet allemaal meer opgeld te doen.
In al deze opgedane ervaring en kennis heb ik steeds gezocht naar een rode draad. Wat is van dit alles de essentie? Ik kon niet rusten tot ik het teruggebracht had naar een zeer eenvoudige kern. Nu, na 12 jaar, zijn mijn conclusies hieromtrent helder. De conclusies heb ik samengevat in ‘De sleutels van nieuw organiseren en nieuw leiderschap’.

Maar het allerbelangrijkste is waarschijnlijk wel de toepasbaarheid van dit alles. Alle kennis, inzichten en ervaring zijn een mooi begin, maar worden pas echt van waarde als je het kunt toepassen in de praktijk. Daarom heb ik alles vertaald naar een heel eenvoudige en concrete aanpak.

De grootste lakmoesproef voor mijn aanpak was ik natuurlijk zelf. Want als er iets opgaat voor de leden van mijn vak dan is het wel het ‘walk your talk’. Na decennia ontwikkeling van mijn eigen persoonlijke leiderschap heb ik eindelijk het gevoel dat ik recht van spreken heb. En het goede nieuws is: jij hoeft er geen decennia over te doen! In de aanpak van ons bureau ligt het allemaal besloten, zodanig dat je snel en zekere stappen maakt.

de rode draad

De huidige wetenschap heeft veel te bieden. Tot mijn verassing vond ik baanbrekende nieuwe inzichten in de neurowetenschap en de gedragswetenschap.

De organisatiekundige aanpassing van deze tijd komt neer op een herverdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op horizontalisering en het door leiders en professionals gezamenlijk delen van verantwoordelijkheid en leiderschap.

Het goede hieraan is dat het precies aansluit bij de diepste menselijke drijfveren. Succesverhalen laten zien dat onder bepaalde omstandigheden deze wijziging van de besturingswijze veel weerklank vindt onder de betrokkenen en dan ook soepel ingang vindt.

Wel gelden er kritische voorwaarden voor dit succes zijn. Die inzichten ben ik om gaan zetten in een geïntegreerde aanpak en in instrumentarium en beproefde dit in mijn eigen praktijk. Op basis van dit alles ontwikkelden collega’s en ik: ‘De principes van nieuw organiseren en nieuw leiderschap’. Bewezen principes, die elke leider, elk team en elke organisatie super sterk kunnen maken. Het verrast ons telkens weer hoe gemotiveerd teams en professionals kunnen raken voor een proactieve opstelling, verbindend samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid, als enkele belemmeringen zijn weggenomen.

Je bent heel rustig en respectvol naar iedereen, maar je kunt ook hele harde noten kraken. Ik ken weinig mensen bij wie je zo jezelf kunt zijn, ook als er problemen uitgepraat moeten worden. Je komt ook met voorbeelden waardoor wij het begrijpen. Je doseert je sturing, maar komt er steeds op terug, waardoor je het toch gaat pakken. Ik leer enorm veel. 

E.L
nav teamcoaching

De continuïteit in opdrachten is tekenend voor het feit dat we tevreden zijn met het ontwikkeltraject dat je voor ons vorm en inhoud geeft. Langzaam maar zeker vormt zich de basis van de organisatie die wij als Gemeente Eindhoven willen zijn. Zo is ‘de nieuwe organisatie’ een begrip geworden in de organisatie, van directieraad tot medewerkers. Bij de aanvang van jouw opdracht, vier jaar geleden, was er weinig bewustzijn in de organisatie over de ware aard van de problematiek waar wij als overheid in zitten. Op dit moment wordt in de hele organisatie de ‘nieuwe, hybride netwerkorganisatie’ in zijn essentie begrepen en veelal ook omarmd.

F. Boot
programma manager gemeente Eindhoven

Het belangrijkste wat je hebt gedaan is het feit dat je de diep gewortelde weerstand van alle partijen om samen te gaan werken hebt weten te overwinnen.

Karin Eeland
nav begeleiding van een fusieproces van patiëntenplatforms

Je hebt geen idee wat jouw impact is. Van vroegere coaches moest ik altijd iets aanleren of afleren. Jij doet het totaal anders. Jouw motto: “je moet een koe niet leren blaffen’ is het belangrijkste dat ik van je geleerd hebt. Ik ga niet meer aan mezelf trekken, met hard werken en toch weinig resultaat. Je liet me de terreinen zien waar mijn kwaliteiten niet liggen en die anders oplossen, zodat ik me volledig bezig kan houden met de dingen waar ik wel goed in ben. Het geeft zoveel rust en helderheid. En wat een fijn inzicht weer dat jij niet denkt in goed/slecht of schuld. Wat een feestje om in deze gedachtengang mee te mogen doen en mee te gaan. Het geeft ruimte!

H.E.
directeur/eigenaar van een cosmetisch bedrijf

Ik merk dat we verder zijn met meer-zelfsturend werken dan anderen in onze organisatie. Wij zijn in ons denken veel verder. Dat komt door jouw kennis hierover en ook je aanhoudende inbreng van het brede perspectief, ook als we daar niet expliciet om vragen. Het werkt daarom heel goed dat je op de achtergrond aanwezig blijft en ons je deskundigheid over blijft dragen. We hebben in ons drukke dagelijkse werk niet de tijd om ons te verdiepen.

Anne Jelle Lycklama
nav een verandertraject naar meer-zelfsturend en participatief werken bij een gemeente

Het viel mij op hoezeer Oda, heel snel en met relevante theorie, onze knelpunten kon duiden en het ook voor ons helder kon maken, zodat we meteen naar oplossingen konden gaan.

Jolanda Hierck van Leijen
nav 2 heidagen MT-Staf Gezondheidszorg ROC Horizon College

Ik heb veel van jou geleerd heb over de nieuwe manier van besturing van de organisatie. Door jou ben ik een rode draad gaan zien die door al onze hoofdprocessen loopt. Het stelt me in staat veel sneller te reageren op alles wat vanuit de politiek of vanuit de collega’s op me af komt aan voorstellen en vragen. Ik destilleer nu gemakkelijk waar het in de kern om gaat. Door jouw visie gedreven ben ik bovendien 3 jaar lang het heilige vuur geweest voor het geschikt maken van onze afdeling voor meer participatief werken, zowel binnen als buiten.

Francien Plooy
Hoofd afdeling Wijkzaken, gemeente Breda

Mijn leven is veranderd, mensen zien onmiddellijk dat ik een positieve, sterke uitstraling heb. Ik heb een gezonde objectiviteit kunnen handhaven in de moeilijke situatie in mijn werk in Japan en merk nu de vrijheid om zelf te beslissen, bijvoorbeeld hoe ik op bepaalde situaties reageer. Ik maak de problemen van de ander niet meer de mijne, wat vroeger mijn vergissing was. Hoewel het natuurlijk niet altijd koek en ei is en ik weet dat ik veel zal moeten oefenen, is het een verfrissende verandering en ik heb nu veel meer plezier in het werk.

Brian M.
nav individuele coaching-training persoonlijk meesterschap

Jouw verhaal bracht bij mij grote opluchting teweeg. Eindelijk! Ik heb altijd al het gevoel gehad dat de manier waarop we in deze tijd werken en besturen niet goed zat. Toen ik jou voor het eerst hoorde had ik een onmiddellijk gevoel van herkenning: dit is het !! Zo wil ik werken!

Elske Coenen
interim HR-specialist bij diverse organisaties

Het gaat goed! Er komen uit de hele organisatie positieve geluiden! Het MT is bezig zich te verbazen over hun eigen (herwonnen) slagkracht. Bedankt voor je geweldige inzet tijdens de strategiedagen. 

T. Verduyn
verandermanager, ICT bedrijf in de medische sector

breinkennis maakt het verschil

Speciale aandacht is gerechtvaardigd voor de rol die kennis van het brein kan hebben bij organisatieontwikkeling en organisatie prestatie. De actuele neurowetenschap heeft blootgelegd dat maar zo’n 5 % van ons handelen doelbewust, rationeel handelen is. De rest van ons gedrag komt onbewust tot stand en bestaat uit reflexen en gewoontes.

Om gedrag te veranderen is het belangrijk om rekening te houden met dit mechanisme, om te weten hoe de besturingsmechanismen van ons brein werken en hoe die het gedrag beïnvloeden. Verandering komt niet zozeer tot stand door bewuste voornemens en door wilskracht, maar vooral door de manier waarop ons onbewuste brein aangesproken wordt. De kennis van de besturingsmechanismen van het brein is verweven met onze gehele aanpak en werkwijze

“Ik roep het iedere keer weer: ‘Had ik dit maar eerder geweten. Het had een wereld van verschil gemaakt. In al mijn functies.“

Jan-Luc Coenen. Ondernemer.